Kirjasto

Ristiinvalittavat opinnot

Mitä?

Ristiinvalittavissa opinnoissa opiskelijamme voivat laajentaa omaa matkailualojen osaamistaan osallistumalla toisen MTI:n oppilaitoksen (Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun tai Lapin matkailuopiston) tarjoamiin opintoihin. Ristiinvalittaviksi määritellyt opinnot ovat avoimia kaikille MTI:n opiskelijoille.

Olemme valinneet ristiinvalittaviksi opinnoiksi nimenomaan sellaisia opintojaksoja ja tutkinnon osia, jotka täydentävät MTI:n oppilaitosten tarjontaa. Niinpä esimerkiksi korkeakouluopiskelija voi vahvistaa tiettyyn asiaan liittyvää käytännön osaamistaan osallistumalla matkailuopiston aiheeseen liittyviin opintoihin. Tai matkailuopiston opiskelija voi hakea teoriataustan tuntemusta oppimiinsa käytännön asioihin yliopiston opintojaksolta. Ammattikorkeakoulu puolestaan tarjoaa käytäntöä ja teoriaa saumattomasti yhdistäviä opintoja kaikille opiskelijoille.

Ristiinvalittavat opinnot toimivat myös hyvänä siltana opintojen jatkamiseen seuraavalla koulutusasteella: opintoihin tutustumisen ohella olet samalla suorittanut jo osia seuraavasta tutkinnostasi.

Miten?

Opiskelijat voivat suorittaa tiettyjä opintoja sellaisenaan instituutin toisista oppilaitoksista. Kyseisten opintojen aikataulut on suunniteltu siten, että mahdollisimman monella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opintoihin.

Ristiinvalittavien opintojen opetus järjestetään aina kunkin oppilaitoksen opetussuunnitelmien ja -käytäntöjen mukaisesti. Tarkemmat suoritusohjeet ja aikataulut saat ilmoittauduttuasi opintoihin.

Opinnot suoritettuasi voit sisällyttää ristiinvalitut opinnot osaksi tutkintoasi. Katso tarkemmat ohjeet hyväksilukemiseen alasivulta.

Ilmoittautuminen

Lukuvuoden 2015-2016 opintoihin ilmoittaudutaan 1.5.-4.9.2015. Muista ilmoittautua kerralla koko lukuvuoden opintoihin. Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet alasivulta!

Opintojen kuvaukset

Lapin matkailuopiston opintojaksojen sisällöt ja aikataulut löytyvät alta.

Lapin ammattikorkeakoulun opintojaksokuvaukset löytyvät SoleOPS-järjestelmästä koulutusohjelmien kohdalta (koulutusohjelmakoodit on mainittu alla). Opintojaksojen aikataulut löytyvät alta.

Lapin yliopiston opintojaksokuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista opintojakson koodilla hakemalla.

Alla on myös suoria linkkejä opintojaksojen kuvauksiin.

Lapin ammattikorkeakoulu            

Syksy 2015

R801D22A Managing Human Resources 5 cr (with the group R801D13S)
schedule: 11.9. 9.00-14.009.00-14.00 o´clock, 14.9. 8.15-12.008.15-12.00 o´clock, 16.9. 12.30-16.00 o´clock, 18.9. 8.15-12.008.15-12.00 o´clock, 28.9. 8.15-12.008.15-12.00 o´clock, 30.9. 12.15-16.00 o´clock, 2.10. 8.15-12.008.15-12.00 o´clock, 5.10. 8.15-12.008.15-12.00 o´clock, 7.10. 12.15-16.00 o´clock, 9.10 8.15-12.009.10 8.15-12.00 o´clock, 19.10. 8.15-12.008.15-12.00 o´clock and 21.10. 12.30-14.00 o´clock
pedagogical arrangements:
Our pedagogical approach KOTA includes various pedagogical methods, such as tutorials, lectures, practical projects, case studies, seminars and workshops, company visits and learning assignments (e.g. learning diary, essay, project report, business model analysis) and/or exam. The specified timetable of the learning process of 16 weeks is planned together with the working life and given at the beginning of the study unit. Tutoring and multi- stakeholder assessment of the learning process take place throughout the study unit according to the assessment criteria.
Depending on the cooperation partners the development task and/or problem may vary on yearly basis.
contents:
The student knows how to managehuman resources in tourism related SMEs offering meaningful experience products. He/she understands the contents of human resource management (HRM) functions and methods and learns to implement them in practice. The student is familiar with the essential labour legislation and knows the main collective labour agreements that concern the tourism field and is able to apply them in practice.
learning objectives:
The student:
• knows the main principals of HRM from a SME perspective in the tourism field
• can recognise the requirements for HRM practices derived from co-creating meaningful experiences
• is able to act asa superior/supervisor in the tourism related SMEs
• has a command oflabour law and work contract issues and agreements related to the tourism field
• has a command of HRM functions e.g. staff planning, staff acquisition, induction training
• learns to apply HRM related ICT-tool in practice.

R801M13A Asiakaslähtöinen palvelu ja vieraanvaraisuus 5 op (päiväopiskelijoiden ryhmän R81M15M kanssa, toteutus 15004)
aikataulu: 28.10. klo 12.30-16.00, 4.11. klo 12.30-14.00 ja 16.11. klo 8.15-14.008.15-14.00
osaamistavoitteet ja teemat:
Opiskelija perehtyy matkailu- ja ravitsemisalan, tapakulttuurin ja vieraanvaraisuuden sekä monikulttuurisuuden kehityshistoriaan arktisessa toimintaympäristössä sekä ymmärtää palvelukäsitteen eri ulottuvuudet ja asiakaslähtöisen palveluasenteen merkityksen osana vieraanvaraista palvelua.
• Opiskelija tuntee arktisen toimintaympäristön ominaispiirteet.
• Opiskelija ymmärtää tapakulttuurin, monikulttuurisuuden ja asiakaslähtöisen palveluasenteen merkityksen osana vieraanvaraista palvelua.
• Opiskelija ymmärtää palvelukäsitteen eri ulottuvuudet, tunnistaa ja osaa kuvata palveluprosessin sekä saa käsityksen palvelukulttuurissa tapahtuvista muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
pedagogiset järjestelyt:
Opetus perustuu osaamisperustaisen opetussuunnitelman mukaiseen opiskelijalähtöiseen oppimiseen. Teemoja käsitellään työelämälähtöisten tehtävien ja kautta sekä tiedonhakutehtävien avulla. Oppimista ja tiedonhankintaa tuetaan asiantuntija-artikkeileilla sekä e-oppimismateriaaleilla. Oppimista ohjataan ja arvioidaan koko prosessin ajan.
arviointi:
• Asiakaspalvelun, vieraanvaraisuuden, tapakulttuurien ja monikulttuurisuuden käsitteisiin perehtyminen (lukupiiri ja reflektiopaperi, Word).
• Vieraanvaraisuuden ja monikulttuurisuuden kehityshistoria arktisessa toimintaympäristössä (materiaaleihin perustuva pp-esitys).
• Vieraanvaraisuuden havainnointitehtävä ja kulttuurianalyysioppimistehtävä Rovaniemellä sijaitsevista ravitsemisliikkeistä (raportointi; Movie-maker/pp-esitys).    
 

R801M26C Liiketoiminnan ennakoiva kehittäminen ja strateginen johtaminen 5 op (päiväopiskelijoiden ryhmän R801M13S kanssa, toteutus 15002) 
aikataulu: 2.11. klo 8.15-12.008.15-12.00, 4.11. klo 14.30-16.0014.30-16.00, 9.11. klo 8.15-12.008.15-12.00, 11.11. klo 12.15-16.00, 18.11. klo 12.30-16.00, 19.11. klo 12.30-14.00, 23.11. klo 8.15-12.008.15-12.00, 25.11. klo 12.30-16.00, 2.12. klo 12.30-16.00 ja 7.12. klo 8.15-12.008.15-12.00
osaamistavoitteet ja teemat:
Opiskelija ymmärtää organisaation strategian toimintaa ohjaavana työvälineenä. Opiskelija tunnistaa alan liiketoiminnan kansainvälisiä trendejä ja niiden vaikutuksia strategiseen ja operatiiviseen toimintaan. Opiskelija ymmärtää asiakasymmärryksen merkityksen sekä kannattavan, vastuullisuuden ja laadullisen toiminnan elementit liiketoiminnan kehittämisessä.
• Kokonaisvaltainen ja strateginen johtaminen.
• Ennakointi, vastuullisuus ja laatu liiketoiminnan kehittämisessä.
• Tulevaisuuden toimintaympäristöt ja niiden tunnistaminen.
pedagogiset järjestelyt:
Luennot, lukupaketti (reaktiopaperi) ja portfolio, Learning Cafe, vierailija/vierailu.
sisältö:
• Strateginen liiketoiminnan tarkastelu ja kehittäminen.
• Yrityksen sisäisen toiminnan ja toimintaympäristön seuranta, analysointi ja tiedon soveltaminen.
• Tuloskortti (BSC) ja sen käyttö johtamisen apuna matkailualan yrityksessä.
• Toiminnanohjaus osana strategista kehittämistä ja johtamista.
arviointi:
Oppimistehtävät; lukupaketti ja reaktiopaperi sekä portfolion hyväksytty suoritus.

Kevät 2016

R801M32A Konseptoidut toimintamallit 5 op (päiväopiskelijoiden ryhmän R801M14S kanssa) 
aikataulu: 8.2. klo 8.15-11.458.15-11.45, 10.2. klo 12.30-16.00, 12.2. klo 10.15-11.4510.15-11.45, 17.2. klo 12.30-16.00, 22.2. klo 8.15-16.008.15-16.00, 29.2. klo 8.15-11.458.15-11.45, 2.3. klo 12.30-16.00, 14.3. klo 8.15-11.458.15-11.45, 16.3. klo 14.30-16.0014.30-16.00 ja 18.3. klo 8.15-12.008.15-12.00
sisältö:
Opintojaksolla pureudutaan liiketoiminnan konseptointiin ja yritysten identiteetin rakentamiseen. Aihetta lähestytään tarkastelemalla matkailu- ja ravitsemispalvelua konseptoituna kokonaisuutena. Teoriaa puretaan lukupakettien avulla. Tutuksi tulevat alan yleisimmät konseptointimallit ja toimintaympäristöt sekä konseptoidun tuotteen eri osatekijät ja laatuvaatimukset. Työelämäyhteistyön kautta hahmottuu konseptoinnin hyödyt ja mahdollisuudet sekä palvelun laadun merkitys ja arvo eri kohderyhmille.

 R801M31B Tapahtuman järjestäminen ja koordinointi 5 op (päiväopiskelijoiden ryhmän R801M14S kanssa)
aikataulu: 16.3. klo 12.30-14.00, 21.3. klo 8.15-11.458.15-11.45, 23.3. klo 12.30-15.00, 30.3. klo 12.30-15.00, 11.4. klo 9.15-11.459.15-11.45, 13.4. klo 12.30-15.00, 20.4. klo 12.30-16.00, 25.4.
klo 10.30-11.4510.30-11.45, 27.4. klo 12.30-15.00 ja 11.5. klo 10.15-11.4510.15-11.45
osaamistavoitteet ja teemat:
Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hänellä on valmiudet ottaa aktiivinen rooli toimijana tapahtuman toteutuksessa. Hän osaa noudattaa tapahtuman vastuullisen tapahtumajärjestämisen normistoa. Hän kykenee monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön tapahtuman eri sidosryhmien (henkilöstö, asiakkaat, yhteistyötahot) kanssa.
sisältö:
• Tapahtuma projektina.
• Tapahtuman operatiivinen ulottuvuus.
• Tapahtumien sidosryhmät ja verkostot.
• Tarpeet, arvoketju, tuottajien roolit & vastuut.
• Vastuullinen tapahtuma.
pedagogiset järjestelyt:
Luennot, harjoitukset, operatiivinen työskentely tapahtumaan liittyen, prosessin reflektointi.

R801M17B Matkailu- ja majoituspalvelut pohjoisessa toimintaympäristössä 5 op (päiväopiskelijoiden ryhmän R81M15M kanssa, toteutus 15004)
aikataulu: 4.4. klo 8.15-11.458.15-11.45, 6.4. klo 12.30-16.00, 8.4. klo 8.15-16.008.15-16.00, 15.4. klo 8.15-16.008.15-16.00, 18.4. klo 8.15-11.458.15-11.45, 22.4. klo 8.15-16.008.15-16.00 ja 28.4. klo 12.30-16.00
osaamistavoitteet ja teemat:
Opiskelija tunnistaa pohjoisen toimintaympäristön tarjoamat vahvuudet matkailu- ja majoitusalalle ja osaa hyödyntää niitä eettisesti oikein. Hän oppii ymmärtämään alan verkostomaisen rakenteen osana palveluiden tuotantoa. Opiskelija kehittää restonomi -osaamistaan alan tehtävissä matkailu- ja majoituspalveluissa.
• Alanjulkishallinnollinen ohjaus ja taloudellinen asema Lapissa.
• Lappi toimintaympäristönä.
• Matkailu- ja majoituspalveluiden kokonaisuus ja monimuotoisuus.
• Opiskelija tunnistaa oman osaamisensa sekä oppimistarpeensa matkailu- ja majoituspalveluiden ydinprosesseissa.
• Johdatus matkailu- ja majoituspalveluiden konseptointiin.
• Johdatus lappilaiseen tapahtumatuotantoon.

Muut opinnot:

  • 801M14I Kehitysprojekti 5 op Katso lisää tästä.
  • 801D13B Destination Project 5 cr (together with group 801D12, Registration will be announced later)
  • Unelmatehtaan opinnoissa keskitytään opiskelijoiden tuote-, palvelu- ja yritysideoiden kehittämiseen monialaisuuteen ja työelämäyhteistyöhön perustuvalla innovatiivisella toimintamallilla. Tutustu Unelmatehtaan  tarjontaan tästä.

Lapin yliopisto        

Kevät 2015

YMAT0112 Matkailijan toimintaympäristöt 5 op
aikataulu: 17.9. klo 13-16, 18.9. klo 12-15, 1.10. klo 13-16, 2.10. klo 12-15, 5.10. klo 13-16, 8.10. klo 13-16 ja 23.10. klo 9-11
tavoite:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matkailijan käsitteeseen sekä matkailun erilaisiin toimintaympäristöihin erityisesti matkailijanäkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä matkailijan ja tarkastella häntä eettisenä toimijana
- kuvata matkailun toimintaympäristöjen muodostumista
- esitellä keskeisiä yhteiskuntatieteellisiä ja kulttuurintutkimuksellisia matkailijaan sekä matkailun toimintaympäristöihin liittyviä käsitteitä ja keskusteluja.
sisältö:
Matkailija, matkailun toimintaympäristöjen muodostaminen, muodostuminen, ylläpitäminen, haastaminen ja rikkominen, tilan, paikan ja ympäristön käsitteet, eettisyys, vieraanvaraisuus ja palveluyhteiskunta.
opetus- ja työmuodot:
Lähiopetustunteja on 18 tuntia, joista kaksi käytetään ryhmätyön purkuun. Opintojakso suoritetaan luentojen pohjalta tehtävällä luentopäiväkirjalla sekä kurssin alussa ohjeistettavalla ryhmätyöllä. Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 115 t.
vaadittavat suoritukset :
Luentopäiväkirja (3 op) ja ryhmätyö (2 op).

YMAT0211 Sustainable Rural and Urban Tourism 5 cr
schedule: ​14.9. 12-16 o´clock, 28.9. 12-16 o´clock, 9.10. 12-16 o´clock, 19.10. 12-16 o´clock, 22.10. 12-16 o´clock and 23.10.  12-16 o´clock
aim:
The aim of the course is to familiarize students with sustainable tourism development in urban, rural and peripheral areas and with several tools that are used in sustainable development. After completion of the course the student is able to
- define characteristics of urban and rural areas and the opportunities and challenges the characteristics create for tourism development
- evaluate the role of tourism in developing viability in different areas
- take the role of locals into account when planning sustainable tourism
- apply tools that are used in sustainable tourism development.
contents:
Participatory planning of tourism areas, sosio-cultural and environmental sustainability, tourism as part of local livelihoods, tourism development strategies, concepts of center-periphery, arctic, Limits of Acceptable Change (LAC), environmental and social impact assessment as part of planning.
methods:
Lectures (20 h), including guest lectures and a field trip to near-by tourism destination. Independent studying (115 h).
requirements:
Written assignment (a case report) based on course material and literature.  

Kevät 2016

YMAT0114 Matkailun kestävyys 5 op
aikataulu: 14.1., 21.1. ja 28.1. klo 12.00-15.00 ja 15.1., 22.1. ja 29.1. klo 9.00-14.009.00-14.00
tavoite:
 
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kestävän matkailun periaatteisiin sekä matkailun kestävään kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestävän matkailun käsitteet ja periaatteet
- tunnistaa matkailun kestävään kehittämiseen vaikuttavat tekijät
- nimetä matkailualaan liittyviä toimijoita sekä toimintaintressejä ja kertoa niihin liittyvistä konflikteista
- kuvata matkailun toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia kestävyyden kannalta
- esitellä kestävyyden ja vastuullisuuden käsitteiden erot.
sisältö: 
Matkailun kestävyyden periaatteet, matkailun kestävä kehittäminen, paikallinen luonto ja kulttuuri matkailun vetovoimatekijänä, matkailun ja muiden elinkeinojen yhteensovittaminen, kestävyyden indikaattorit, erilaisten käyttäjien ja sidosryhmien intressit ja tarpeet, matkailijoiden asumis- ja ympäristöodotukset, matkailullinen maankäyttö.
opetus- ja työmuodot: 
Teemaseminaarin lähiopetustunteja on 24 t, joista osa on vierailevien luennoitsijoiden pitämiä (elinkeinoelämän edustajia ja hanketyöntekijöitä). Lisäksi aihepiiriin tutustutaan lähialueelle tehtävällä retkellä. Opintojakso suoritetaan luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvalla esseellä sekä kirjallisuustentillä. Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 110 t.
vaadittavat suoritukset: 
Essee (3 op) ja kirjallisuustentti (2 op).

YMAT1211 Cultural and Social Studies of Tourism 5 cr
schedule: 14.3. 12-16 o´clock, 21.3. 12-16 o´clock, 31.3. 12-16 o´clock, 11.4. 12-16 o´clock and the concluding seminar 25.4. klo 12-16 o´clock
aim:
After completion the course the student is able to
- use the perspectives of sociology and cultural studies for understanding the social, cultural, and ethical meanings related to tourism, travelling and other mobilities and hospitalities both locally and globally
- make critical judgements of tourism development and business solutions
- be creative in the field of social and cultural innovations related to the tourism industry.
contents:
Cultural and social studies, academic pedagogy, authenticity, indigeneity, identity, class, sports, the body, gender, hospitality, work, leisure, community, event, dwelling, design, neighboring, conclusion, tourism studies, politics.
methods:
Multiform teaching and learning in class and in Optima: Lectures (16 h); independent and guided studying and writing assignments; a learning diary (115 h); a closing webinar (4 h).
requirements:
Active participation in discussions and small class assignments, an individual written assignment on the chosen theme and its presentation in the concluding seminar.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK