Kirjasto

Laadunhallinnan tavoitteet ja periaatteet Lapin korkeakoulukonsernissa

 

Laadunhallinnan tavoitteena on

 • tuottaa kehittävää seuranta- ja arviointitietoa Lapin korkeakoulukonsernin strategisten tavoitteiden toteutumisesta
 • auttaa yhteisten toimintojen luomista ja hyvien käytäntöjen levittämistä henkilöstön ja opiskelijoiden työhyvinvointia edistävästi
 • tukea koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittymistä sekä tutkimus- ja oppimistulosten jatkuvaa paranemista tehden korkeatasoisen laadun näkyväksi
 • tuottaa yhteisen toiminnan tavoitteita, prosesseja ja tuloksia kehittävää seuranta- ja arviointitietoa
 • tukea tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, keskinäistä luottamusta ja toiminnan keskeisiä periaatteita
 • viestiä toiminnan laadusta henkilöstölle, opiskelijoille, korkeakouluyhteisöille, ammattiopistoille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille

  

Laadunhallinta pohjautuu seuraaviin periaatteisiin


 • yhteiskunnallinen vastuu korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä
 • toiminnan päämäärätietoisuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus
 • kaikkia osapuolia hyödyntävä yhteistyö ja työnjako
 • jatkuva toiminnan kehittäminen ja innovatiivisuus

 

Lapin korkeakoulukonsernin laatutyön toimijat ja vastuut

 

Toimijat


Keskeisiä toimijoita konsernin laatutyössä ovat korkeakoulujen ja yhteisten yksiköiden muiden osapuolten johtohenkilöt, yhteisten palvelujen ja yksikköjen henkilöstö ja opiskelijat.

Lisäksi korkeakoulukonsernin johtoryhmän asettamat asiantuntijaryhmät osallistuvat suunnitteluun ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun. Asiantuntijaryhmissä on kolmen korkeakoulun, muiden oppilaitosten, ylläpitäjien sekä henkilöstön ja opiskelijoiden edustus.

Strategiaryhmä sovittaa yhteen kolmen korkeakoulun strategiset suunnitelmat, sopii yhteisistä linjauksista ja korkeakoulujen välisen työnjaon kehittämisestä.
Ylintä päätäntävaltaa käyttävät yliopiston ja ammattikorkeakoulujen hallitukset sekä ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien hallitukset.

Korkeakoulujen yhteinen neuvottelukunta tuo korkeakoulukonsernin käyttöön alueen elinkeinoelämän ja muiden keskeisten toimijoiden näkemykset konsernin kehittämiseksi.VastuutKonsernin johtaja vastaa konsernin laadunhallinnasta.
Korkeakoulujen ja muiden osapuolten rehtorit vastaavat omien oppilaitostensa laadunhallinnan kehittämisestä.

Laadunhallinnan vastuuhenkilöitä ovat yhteisten toimintojen osalta:

 • Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja
 • Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtaja
 • Lapin korkeakoulukirjaston johtaja
 • Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskuksen johtaja
 • Lapin korkeakoulukonsernin tukipalvelukeskuksen johtaja.

Konsernin laatutyötä ohjaa konsernin johtoryhmä. Laatu- ja arviointityötä koordinoivat korkeakoulujen laatupäälliköt ja/tai laatukoordinaattorit.

 

Materiaaleja: Yksikkötason toimintakäsikirja.pdf

 

Laatutyön seuranta ja ohjaus


Laatutyön seuranta ja kokonaisarviointi tapahtuu konsernin johtoryhmän tekemässä katselmoinnissa sopimuskauden lopussa. Katselmointiin toimitetaan korkeakoulujen ja yhteisten yksikköjen ja palveluiden itsearvioinnit, jotka sisältävät sovitut palaute- ja arviointitiedot.

Johtoryhmä priorisoi koko korkeakoulukonsernin kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet seuraavalle sopimuskaudelle.

Laadunhallinta konkretisoituu laatua varmistaviksi toimenpiteiksi tulossopimuksissa ja toimintasuunnitelmissa osana korkeakoulujen ja yhteisten yksikköjen suunnittelu- ja seurantajärjestelmää.

 

Laatukulttuuri


Lapin korkeakoulukonsernissa laatukulttuuri sisältää sekä laadun kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet että yksilöllisen ja kollektiivisen sitoutumisen laadun ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Laatu syntyy jokaisen toimijan asiantuntevasta, vastuullisesta ja eettisestä työstä kaikissa tehtävissä. Laatukulttuurin syntymistä edistetään ja kehitetään sekä sisäisen että ulkoisen benchmarkkauksen avulla.

 

Käsitteet

(Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja (2011–2017)

Laadunhallinta
Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Laatujärjestelmä
Laatujärjestelmällä tarkoitetaan laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta,
menettelytavoista ja resursseista muodostuvaa toiminnan kehittämisen kokonaisuutta. Kukin korkeakoulu päättää laatujärjestelmänsä tavoitteista, rakenteesta, toimintaperiaatteista, käytettävistä menetelmistä ja laadunhallinnan kehittämisestä.

Laatukulttuuri
Laatukulttuuri kuvaa esimerkiksi toiminnan kehittämisen ilmapiiriä ja yksilöllistä ja kollektiivista sitoutumista laatutyöhön. Korkeakoulu itse konkretisoi sen, mitä laatukulttuuri tarkoittaa sen omassa toimintakontekstissa.

Laatupolitiikka
Korkeakoulun laatupolitiikalla tarkoitetaan laatujärjestelmän tavoitteista ja vastuunjaosta, järjestelmän ja sen tuottaman tiedon dokumentoinnista sekä järjestelmän viestivyydestä muodostuvaa kokonaisuutta.

 

Yhteydenotot

Seija Pasma

Laatukoordinaattori, Lapin ammattikorkeakoulu
p. 020 798 5738
seija.pasma(at)lapinamk.fi

 Pasma Seija.JPG

Jukka Sankala

Laatupäällikkö, Lapin yliopisto
p. 040 042 5492
jukka.sankala(at)ulapland.fi

 Jukka_Sankala-pieni.jpg

Anja Tuovila

Laatukoordinaattori, Lapin ammattikorkeakoulu
p. 010 383 5348
GSM 040 741 2906 (= tekstiviestinumero)
anja.tuovila(at)lapinamk.fi

 Tuovila_anja.jpg

Korkeakoulujen arviointineuvosto

Korkeakoulujen arviointineuvosto avustaa korkeakouluja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK